META TAGI

META TAGSMETA TAGS

Ile serwisów wyszukiwawczych (wyszukiwarek) – tyle definicji meta-tag’ów, ile osób tworzących opisy meta-tagów – tyle z na temat META TAGs.

Poniżej wymieniam (wedle mojego uznania) najbardziej potrzebne i mniej potrzebne, lecz przydatne META TAGi.

Pamiętaj, aby adres@domain.tld oraz domain.tld zamienić ze swoimi faktycznymi nazwami, dotyczy się to również pozostałych definicji.

<meta charset=”utf-8″>
– Kodowanie znaków, zalecane UTF-8.

<title>TEXT</title>
– Tytuł strony/witryny, zalecana długośc to 55 znaków – maksymalnie do 70 znaków.

<meta name=”title” content=”TEXT” />
– Tytuł strony, zalecana długośc to 55 znaków – maksymalnie do 70 znaków.

<meta name=”description” content=”TEXT” />
– Opis strony, zalecana długość to 155 znaków – maksymalnie 160 znaków.

<meta name=”keywords” content=”TEXT” />
– Słowa kluczowe strony, (słowa kluczowe oddzielone przecinakami i spacją (słowa, kluczowe, mojej, strony).
Zaleca ilośc to 20 słów, jednak łącznie nie więcej niż 255 znaków.

<meta name=”subject” content=”TEXT” />
– Tytuł strony, inny niż główny tytuł strony.

<meta name=”abstract” content=”TEXT” />
– Klika bardzo krótkich zdań opisujących stronę.

<meta name=”topic” content=”TEXT” />
– Opis strony, inny niż główny opis strony.

<meta name=”summary” content=”TEXT” />
– Krótkie i zwięzłe podsumowanie zawartości strony, różne od tytułu i opisu strony.

<meta name=”category” content=”Text” />
– Kategoria, do której zalicza się strona.

<meta name=”classification” content=”Text” />
– Klasyfikacja, do której zalicza strona (PDF: klasyfikacja kodowa EU)

<meta name=”robots” content=”all” />
– Informacja dla robotów indeksujących, czy mają i w jaki sposób mają indeksować stronę.

<meta name=”revisit-after” content=”1 day” />
– Czas po jakim robot wyszukiwarki ma ponownie dokonać indeksowana naszej witryny (1 day, 2 days, 3 days, etc.).

<meta name=”revised” content=”DD/MM/YYY” />
– Data (w formacie DD/MM/RRR) aktualizacji strony.

<meta http-equiv=”expires” content=”Tuesday, 31-Mar-15 12:53:37 CEST” />
– Data (w formacie RFC850 Dzień, DD-Mier-YY HH:MM:SS CEST) ważności strony.
<meta http-equiv=”pragma” content=”no-cache” />
– Czy strona ma być przechowywana na serwerach cache’ujących.

<meta http-equiv=”cache-control” content=”cache-control” />
– Czy strona ma być przechowywana na serwerach proxy.

<meta name=”coverage” content=”worldwide” />
– Dystrybucja strony (worldwide – cały Świat, Poland – Polska, etc.).

<meta name=”distribution” content=”global” />
– Dystrybucja strony (global – globalnie (cały Świat)).

<meta name=”rating” content=”General” />
– „Kontrola rodzicielska”, dla jakiej grupy wiekowej przeznaczona jest strona (General – wszystkie grupy wiekowe, Safe For Kids – bezpieczna dla dzieci).

<meta name=”directory” content=”submission” />
– Dodawanie strony do katalogów.

<meta name=”language” content=”pl” />
– Strona w języku (pl – polskim),

<meta name=”reply-to” content=”adres@domain.tld” />
– Zwrotny adres E-Mail.

<meta name=”copyright” content=”NAZWA” />
– Prawa autorskie.

<meta name=”author” content=”AUTOR” />
– Autor.

<meta name=”designer” content=”TWORCA” />
– Twórca.

<meta name=”owner” content=”WLASCICIEL” />
– Właściciel.

<meta name=”url” content=”http://domain.tld” />
– Główny adres witryny.

<meta name=”identifier-url” content=”http://domain.tld/katalog” />
– Adres strony.

<meta name=”og:title” content=”TEXT” />
– Tytuł strony/witryny, zalecana długośc to 55 znaków – maksymalnie do 70 znaków.

<meta property=”og:title” content=”TEXT” />
– Tytuł strony/witryny, zalecana długośc to 55 znaków – maksymalnie do 70 znaków.

<meta name=”og:site_name” content=”TEXT” />
– Nazwa strony, inna niż tytuł.

<meta property=”og:site_name” content=”TEXT” />
– Nazwa strony, inna niż tytuł.

<meta name=”og:description” content=”TEXT” />
– Opis strony, zalecana długość to 155 znaków – maksymalnie 160 znaków.

<meta name=”og:url” content=”http://domain.tld/katalog />
– Główny adres witryny.

<meta property=”og:url” content=”http://domain.tld/katalog” />
– Główny adres witryny.

<meta name=”og:image” content=”http://domain.tld/images/fav.png” />
– Obraz graficzny (logo, etc.) identyfikujący stronę.

<meta property=”og:image” content=”http://domain.tld/images/fav.png” />
– Obraz graficzny (logo, etc.) identyfikujący stronę.

<meta name=”fb:page_id” content=”<?php echo $FacebookPageId; ?>” />
– Nazwa lub ID strony na Facebook.com (bez http(s)://facebook.com/ (na przykład: MojaStrona)).

<meta name=”og:email” content=”adres@domain.tld” />
Zwrotny adres E-Mail.

<meta name=”og:phone_number” content=”+48.22-0000000″ />
– Numer telefonu.

<meta name=”og:fax_number” content=”+48.22-0000000″ />
– Numer Fax’u.

<meta name=”og:country-name” content=”Poland” />
– Nazwa kraju.

<meta name=”og:region” content=”Mazowieckie” />
– Nazwa województwa.

<meta name=”og:postal-code” content=”00-000″ />
– Kod pocztowy

<meta name=”og:locality” content=”Warszawa” />
– Nazwa miasta.

<meta name=”og:street-address” content=”Ulica” />
– Nawa ulicy (numer posesji / numer lokalu).

<meta name=”og:latitude” content=”52.232938″ />
– Szerokość geograficzna.

<meta name=”og:longitude” content=”21.0611941″ />
– Długość geograficzna.

<link rel=”shortcut icon” type=”image/ico” href=”http://domain.tld/favicon.ico” />
– Ikona witryny (48×48 px 24 bit).

<link rel=”fluid-icon” type=”image/png” href=”http://domain.tld/favimage.png” />
– Obraz graficzny witryny (512×512 px 24 bit).

<link rel=”index” title=”domain.tld” href=”http://domain.tld” />
– Główny adres witryny.

<meta name=”og:type” content=”website” />
– Typ srony (website – stron internetowa).

<meta property=”og:type” content=”website” />
– Typ srony (website – stron internetowa).

<meta name=”tweetmeme-title” content=”TEXT” />
– Tytuł strony/witryny, zalecana długośc to 55 znaków – maksymalnie do 70 znaków.

Gotowe META-TAGi (dodana data publikacji (aktualna data wywołania strony) oraz data ważności (aktualna data +1 dzień). Strona musi być w PHP (na przykład index.php).

<meta charset="utf-8">
<title>TYTUŁ</title>
<meta name="title" content="TYTUŁ" />
<meta name="description" content="OPIS STRONY." />
<meta name="keywords" content="SŁOWA, KLUCZOWE" />
<meta name="subject" content="MÓJ TYTUŁ" />
<meta name="abstract" content="MOJA STRONA. STRONA MOJEJ STRONY." />
<meta name="topic" content="OPIS MOJEJ STRONY." />
<meta name="summary" content="MOJA STRONA NA TEMAT BUDOWY STRON." />
<meta name="category" content="Internet" />
<meta name="classification" content="04350" />
<meta name="robots" content="all" />
<meta name="revisit-after" content="1 day" />
<meta name="revised" content="<?php echo date("d/m/Y"); ?>" />
<meta http-equiv="expires" content="<?php echo strtotime('+1 day'); ?>" />
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="cache-control" content="cache-control" />
<meta name="coverage" content="worldwide" />
<meta name="distribution" content="global" />
<meta name="rating" content="General" />
<meta name="directory" content="submission" />
<meta name="language" content="pl" />
<meta name="reply-to" content="adres@domain.tld" />
<meta name="copyright" content="NAZWA" />
<meta name="author" content="AUTOR" />
<meta name="designer" content="TWÓRCA" />
<meta name="owner" content="WŁAŚCICIEL" />
<meta name="url" content="http://domain.tld" />
<meta name="identifier-url" content="http://domain.tld/katalog" />
<meta name="og:title" content="TYTUŁ" />
<meta property="og:title" content="TYTUŁ" />
<meta name="og:site_name" content="NAZWA STRONY" />
<meta property="og:site_name" content="NAZWA STRONY" />
<meta name="og:description" content="OPIS STRONY" />
<meta name="og:url" content="http://domain.tld/katalog" />
<meta property="og:url" content="http://domain.tld/katalog" />
<meta name="og:image" content="http://domain.tld/images/fav.png" />
<meta property="og:image" content="http://domain.tld/images/fav.png" />
<meta name="fb:page_id" content="MojaStrona" />
<meta name="og:email" content="adres@domain.tld" />
<meta name="og:phone_number" content="+48.22-0000000" />
<meta name="og:fax_number" content="+48.22-0000000" />
<meta name="og:country-name" content="Poland" />
<meta name="og:region" content="Mazowieckie" />
<meta name="og:postal-code" content="00-000" />
<meta name="og:locality" content="Warszawa" />
<meta name="og:street-address" content="Ulica" />
<meta name="og:latitude" content="52.232938" />
<meta name="og:longitude" content="21.0611941" />
<link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="http://domain.tld/favicon.ico" />
<link rel="fluid-icon" type="image/png" href="http://domain.tld/favimage.png" />
<link rel="index" title="domain.tld" href="http://domain.tld" />
<meta name="og:type" content="website" />
<meta property="og:type" content="website" />
<meta name="tweetmeme-title" content="TYTUŁ" />

PDF – Klasyfikacja Kodów EU